Чланство

Поштовани,

Clanska kartaЧланом Удружења интерних ревизора може постати свако физичко и правно лице, којe прихвата Статут  и правила рада Удружења. Чланом Удружења се постаје уписом у регистар чланова Удружења након попуњавања Пријаве за чланство. Чланови Удружења могу бити с различитим статусом и обавезама: пуноправни чланови, придружени чланови и чланови студенти.

  • Пуноправни чланови Удружења могу бити физичка лица која имају серификат о оспособљености за обављање послова интерног ревизора и правна лица која потпишу споразум са овим Удружењем.
  • Придружени чланови могу бити физичка луица која имају факултет (VII степен).
  • Чланови студенти могу бити редовни студенти факултета (VII степен).